Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.quiropracticaeixample.com és un domini d'Internet registrat per Quiropráctica Eixample SL, N.I.F. B66815705, inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, Tom 45453, Foli 30, Fulla B-488278, amb domicili administratiu en la C / Pau Claris 153 C.P. 08009, Barcelona.
La utilització per l'usuari dels serveis continguts a la WEB de Quiropráctica Eixample SL implica l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:

Condicions Generals d'ús de la WEB: https://www.quiropracticaeixample.com:

1. Capacitat Legal:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts a la WEB de Quiropráctica Eixample SL, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i/o contractar els Productes i Serveis oferts.

2. Finalitats:

Quiropráctica Eixample SL li informa que les dades de caràcter personal el tractament del qual es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les quals és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb Quiropráctica Eixample SL.

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L'interessat haurà d'autoritzar l'enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcat de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L'usuari:

Que hagi contractat o que contracti els diferents Productes i Serveis que ofereix Quiropráctica Eixample SL haurà de registrar-se com a client, als efectes del qual declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és veritable, completa i precisa:

3.1. L'usuari de www.quiropracticaeixample.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant les DADES, facilitats, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

3.2. L'usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per a l'adequada prestació dels Productes i Serveis oferts per Quiropráctica Eixample SL i requerits pels usuaris.

3.3. L'usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Quiropráctica Eixample SL i dels diferents Productes i Serveis comercialitzats o promocionats per Quiropráctica Eixample SL.

4. Drets de l'interessat:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Quiropráctica Eixample SL estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Quiropráctica Eixample SL deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que Quiropráctica Eixample SL només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.
Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.
L'interessat podrà exercir qualsevol d'aquests drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça [email protected], adjuntant còpia del DNI o document identificatiu sustitutorio i indicant clarament el dret al que es refereixi. Així mateix podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a l'adreça indicada anteriorment.
La resposta a les peticions que es realitzin es durà a terme al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà a l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

5. Quiropráctica Eixample S.L.:

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 25 Maig 2018 d'ara endavant la LOPD, les DADES enviades per l'usuari a través de www.quiropracticaeixample.com, seran tractats per Quiropráctica Eixample SL de forma automatitzada i seran incorporats al Registre d'Activitats de Tractament amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de Quiropráctica Eixample SL:

5.1. Aquest Registre d'Activitats de Tractament el Responsable del qual és la societat mercantil Quiropráctica Eixample SL amb domicili administratiu en la C / Pau Claris 153 Local 2 CP 08009 Barcelona, e-mail: [email protected]

5.2. Els titulars de les DADES tenen a tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

5.3. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable a tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 25 Maig 2018.

5.4. Per a les finalitats contingudes en la present clàusula bastarà amb contactar amb Quiropráctica Eixample SL a través del correu electrònic [email protected], o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat en la C / Pau Claris 153 Local 2, Código Postal 08009, Barcelona, Espanya.

5.5. Quiropráctica Eixample SL garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l'accés a les DADES de persones no autoritzades.

5.6. Sense perjudici de l'anterior aquestes DADES podran ser revelats a les autoritats públiques solament en el cas que les mateixes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

6. Ús de la pàgina www.quiropracticaeixample.com de Quiropràctica Eixample S.L.:

6.1. La utilització de la pàgina www.quiropracticaeixample.com i/o dels Productes i Serveis de Quiropráctica Eixample SL, suposarà l'acceptació plena i la validesa, de totes i cada de les Condicions Generals contingudes en l'última versió de les Condicions Generals pel que l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.quiropracticaeixample.com

6.2. Quiropráctica Eixample SL podrà modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, aquestes Condicions Generals així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.quiropracticaeixample.com.

6.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Quiropráctica Eixample SL, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic [email protected].

6.4. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.quiroprácticaeixample.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la llei, els bons costums i l'ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.quiroprácticaeixample.com o els Productes i Serveis oferts, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert en les presents Condicions Generals, o lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina www.quiroprácticaeixample.com o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per Quiropráctica Eixample SL i/o que afectin o poguessin afectar la imatge de Quiropráctica Eixample SL.

6.5. Els usuaris de www.quiropracticaeixample.com hauran d'observar qualsevol instrucció que, a través d'e-mail, [email protected] o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

6.6. L'usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que a cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l'exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

7. Motius d'exclusió: 

Quiropráctica Eixample SL es reserva el dret d'excloure, temporal o definitivament a l'usuari en qualsevol dels següents suposats:

7.1. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d'Ús establerts en el present document.
7.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l'Ordre públic.
7.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l'usuari amb Quiropráctica Eixample SL. L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de Quiropráctica Eixample SL a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

8. Propietat intel·lectual i drets d'autor:

8.1. Tota la informació continguda en www.quiropracticaeixample.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Activi X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

8.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a Quiropráctica Eixample SL o als seus licenciadores. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest WEB poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del recollit en les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en www.quiropracticaeixample.com, sense autorització prèvia de Quiropráctica Eixample SL.

8.3. L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollits en www.quiropracticaeixample.com de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol esment de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de Quiropráctica Eixample SL o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada en www.quiropracticaeixample.com sense autorització prèvia i per escrit de Quiropráctica Eixample SL queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l'adreça de correu electrònic [email protected].

8.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.quiropracticaeixample.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a Quiropráctica Eixample SL aquesta circumstància, remetent notificació a l'adreça de correu electrònic [email protected], i incloent almenys, els següents extrems: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça d'e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.quiropracticaeixample.com. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual.

8.5. Sense perjudici de l'assenyalat en els paràgrafs precedents, Quiropráctica Eixample SL es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

9. Hiperlinks:

9.1. En el cas que www.quiropracticaeixample.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines WEB de tercers, Quiropráctica Eixample SL no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines WEB de tercers, per la qual cosa Quiropráctica Eixample SL no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta/ s pàgina/ s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l'ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre Quiropráctica Eixample SL i el propietari de la pàgina WEB que el mateix s'estableixi.

9.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.quiropracticaeixample.com, hauran de garantir que el hiperlink només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.quiropracticaeixample.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina WEB de www.quiropracticaeixample.com. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s'estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Quiropráctica Eixample SL.

10. Exclusió de garanties i de responsabilitat:

10.1. Quiropráctica Eixample SL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina WEB ni dels Productes i Serveis posats a la disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina WEB o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

10.2. Quiropráctica Eixample SL no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions al programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

11. Salvaguarda de les condicions generals:

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

12. Errors tipogràfics:

Quiropráctica Eixample SL fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al WEB site de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè a tot moment a la voluntat de Quiropráctica Eixample SL es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres la decisió d'adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error Quiropráctica Eixample SL l'hi comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per la seva banda.

13. Acceptació de les condicions generals:

La inscripció de l'usuari com a client de Quiropráctica Eixample SL implica el coneixement i acceptació expressa de les presents Condicions Generals. La contractació d'un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en Quiropráctica Eixample SL implica l'acceptació explícita de les Condicions Generals.

14. Llei aplicable i jurisdicció competent:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (o a qualsevol un altre que, si escau, pogués correspondre'ls), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d'altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.
En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un "clic" en el botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

15. Dades facilitades per tercers:

En cas que en una sol·licitud s'incloguessin DADES per persones no titulars dels mateixos l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.